Dagelijks Woord

Meer over Home

Home

Wij heten u welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst.

MEDEDELING (Zaterdag 4 december)
Voor de coronamaatregelen en het rooster klikt u HIER.

Aanvulling: 
In verband met de beperkte ruimte in de gebouwen geldt de regel om een tweede dienst(waarin u dus niet bent uitgenodigd) in de gebouwen bij te wonen niet voor de middagdienst van zondag 5 december.
De “oppasregeling” en “werkregeling” blijven ongewijzigd.

MEDEDELING

U wordt nog gewezen op het volgende:

  • Wekelijks wordt er op dinsdagavond vanaf 19:30 uur het voorleesuur uitgezonden. Dan wordt er een meditatie en een waargebeurd verhaal voorgelezen.
  • Via de app kerkdienstluisteren zijn alle Bijbelverhalen en waargebeurde verhalen die zijn uitgezonden, terug te luisteren of te downloaden 
  • Er is u nu veel voorgelezen. We hopen dat u, wanneer dat nog mogelijk is, ook zelf goede boeken, ja het Boek der Boeken ter hand zult nemen om daaruit door Gods Geest onderwezen te worden. Het is het Middel bij uitstek wat God wil gebruiken tot zaligheid van zondaren.
  • Er zullen ook ouderen, en eenzamen zijn die niet zelf meer kunnen lezen. Wat zou het fijn voor hen zijn dat er familieleden of bekenden zijn die deze mensen (misschien eenzamen) voor gaan lezen uit de Bijbel of een goed boek !
  • Of zijn er jongeren onder ons die, in de kracht van hun leven, op deze wijze om willen zien naar onze ouderen, die hun krachten gegeven hebben ?

Pastoraat

  • De pastorale bezoeken door de predikant, pastorale werkers en ambtsdragers zijn voorzichtig weer opgestart.
  • De afspraak hiervoor wordt kort van te voren gemaakt en er wordt gevraagd of u niet grieperig of verkouden bent.
  • De anderhalve meter afstand dient aangehouden te worden.
  • Geen handen geven.

MEDEDELING
Door het vele gebruik zijn de kosten voor het meeluisteren gestegen. Wilt u de kerkvoogdij steunen, dan kan dat door een gift over te maken op het volgende bankrekeningnummer:

Kerkvoogdij HHG Staphorst
NL80RABO0356543358

Het bankrekeningnummer waarop anoniem giften overgemaakt kunnen worden is:

Kerkvoogdij HHG Staphorst
NL77RABO0158584066
t.n.v. A. Talen

Het bankrekeningnummer van de diaconie is:

Diaconie HHG Staphorst
NL46RABO0360800912
t.n.v. J. Huls

MEDEDELINGEN

Zorg voor elkaar

In deze omstandigheden wordt de eenzaamheid bij velen des te meer gevoeld, nu men ook weinig tot geen bezoek kan ontvangen. We doen u nogmaals de oproep om op andere wijze echt naar elkaar om te zien.

Het zal ook voor kunnen komen dat men bij ziekte helemaal het huis niet meer uit kan, of misschien zelfs niet meer voor het eigen eten kan zorgen. Laten we in dezen ook voor elkaar zorgen. Hierin ligt ook een taak als gemeenschap naar onze naaste (ook al is die misschien niet bij de kerk aangesloten)

U kunt in deze omstandigheden ook altijd een beroep doen op “Zorgsaam” – tel: 0522-461931, of in noodgevallen 06-27032442 of 06-11124025.

Daarnaast is er onze diaconie, die in dezen ook haar taak en roeping verstaat. Hiervoor kunt u ten allen tijde contact opnemen van één van de diakenen (gegevens zie achterkant kerkbode of Diaconie)

Verootmoediging

Met de inwijding van de tempel, antwoordde de Heere op het gebed van Salomo: “Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij (2 afgelopen zomers) of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te verteren (Afrika), of zo Ik de pest (Corona virus) onder Mijn volk zende, en Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen Mijn ogen open zijn  en Mijn oren opmerkende op het gebed dezer plaats .….” (2 Kronieken 7:13+14+15)

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba op 06-25176922 of kerkenraad@hhkstaphorst.nl

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, actuele informatie zullen we via deze website bekend maken.

Bovengenoemde, zeker in deze tijd: Deo Volente

De kerkenraad en kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst

Bezoekadres:

Hersteld Hervormde Kerk
Gemeenteweg 53
7951 CD Staphorst

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021