Meer over Home

Home

Wij heten u welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst.

MEDEDELING (Maandag 25 januari)
Voor de catechisatielessen van vanavond is HIER de informatie geplaatst die jullie tijdens de les nodig hebben.

MEDEDELING (Zaterdag 23 januari)
Voor een update van de coronamaatregelen en het rooster voor D.V. zondag 24 en 31 januari 2021 klikt u hier.

MEDEDELING (Vrijdag 22 januari)
Voor het programma van het Psalmen-uur van D.V. zaterdag 23 januari klikt u hier.

MEDEDELING (Woensdag 20 januari)
Door een technisch probleem kon vanmiddag de rouwdienst en begrafenis van mevr. T. Bloemert-Redder niet per kerktelefoon uitgezonden worden. Inmiddels is de opname geplaatst onder de gearchiveerde uitzendingen. Gedurende de komende 3 weken kunt u de dienst hier  alsnog beluisteren.

MEDEDELING (Vrijdag 15 januari)
Het pakketje met het nieuwe Bijbelleesrooster, aantekeningenboekje en een Bijbelleeswijzer kunt u nog afhalen bij de ingang van de bibliotheek.

MEDEDELING (Woensdag 16 december)
De bibliotheek is tot nader bericht gesloten.

MEDEDELING (Dinsdag 30 juni)
Zoals zondag afgekondigd, is de gemeente ook weer uitgenodigd om de huwelijksdiensten bij te wonen.
Aangezien de overheid verplicht om te kunnen traceren wie er een bepaalde samenkomst bijgewoond heeft, worden degenen die een huwelijksdienst hopen bij te wonen verzocht om dit door te geven op het mailadres: deleerkamer@hhkstaphorst.nl
Dit met vermelding van: naam, voornaam, adres en om welke dienst het gaat.
Wilt u, als gezondheidscheck, ook even vermelden dat u goed gezond bent?
Als u of een huisgenoot koorts of benauwdheidsklachten heeft, kunt u helaas niet naar de kerk gaan!

MEDEDELING
Elke werkdag wordt er om 09:00u een Bijbelverhaal en om 13:15u een waargebeurd verhaal voorgelezen. 

U wordt ook nog gewezen op de volgende alternatieven:

  • Wekelijks wordt er op dinsdagavond vanaf 19:30 uur het voorleesuur uitgezonden. Dan wordt er een meditatie en een waargebeurd verhaal voorgelezen.
  • Via de app kerkdienstluisteren zijn alle Bijbelverhalen en waargebeurde verhalen die zijn uitgezonden, terug te luisteren of te downloaden 
  • Er is u nu veel voorgelezen. We hopen dat u, wanneer dat nog mogelijk is, ook zelf goede boeken, ja het Boek der Boeken ter hand zult nemen om daaruit door Gods Geest onderwezen te worden. Het is het Middel bij uitstek wat God wil gebruiken tot zaligheid van zondaren.
  • Er zullen ook ouderen, en eenzamen zijn die niet zelf meer kunnen lezen. Wat zou het fijn voor hen zijn dat er familieleden of bekenden zijn die deze mensen (misschien eenzamen) voor gaan lezen uit de Bijbel of een goed boek !
  • Of zijn er jongeren onder ons die, in de kracht van hun leven, op deze wijze om willen zien naar onze ouderen, die hun krachten gegeven hebben ?

Pastoraat

  • De pastorale bezoeken door de predikant, pastorale werkers en ambtsdragers zijn voorzichtig weer opgestart.
  • De afspraak hiervoor wordt kort van te voren gemaakt en er wordt gevraagd of u niet grieperig of verkouden bent.
  • De anderhalve meter afstand dient aangehouden te worden.
  • Geen handen geven.

MEDEDELING

Door het vele gebruik zijn de kosten voor het meeluisteren gestegen. Wilt u de kerkvoogdij steunen, dan kan dat door een gift over te maken op het volgende bankrekeningnummer:

Kerkvoogdij HHG Staphorst
NL80RABO0356543358

Het bankrekeningnummer waarop anoniem giften overgemaakt kunnen worden is:

Kerkvoogdij HHG Staphorst
NL77RABO0158584066
t.n.v. A. Talen

Het bankrekeningnummer van de diaconie is:

Diaconie HHG Staphorst
NL46RABO0360800912
t.n.v. J. Huls

MEDEDELINGEN

Zorg voor elkaar

In deze omstandigheden wordt de eenzaamheid bij velen des te meer gevoeld, nu men ook weinig tot geen bezoek kan ontvangen. We doen u nogmaals de oproep om op andere wijze echt naar elkaar om te zien.

Het zal ook voor kunnen komen dat men bij ziekte helemaal het huis niet meer uit kan, of misschien zelfs niet meer voor het eigen eten kan zorgen. Laten we in dezen ook voor elkaar zorgen. Hierin ligt ook een taak als gemeenschap naar onze naaste (ook al is die misschien niet bij de kerk aangesloten)

U kunt in deze omstandigheden ook altijd een beroep doen op “Zorgsaam” – tel 0522-463865

Daarnaast is er onze diaconie, die in dezen ook haar taak en roeping verstaat. Hiervoor kunt u ten allen tijde contact opnemen van één van de diakenen (gegevens zie achterkant kerkbode of Diaconie)

Verootmoediging

Met de inwijding van de tempel, antwoordde de Heere op het gebed van Salomo: “Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij (2 afgelopen zomers) of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te verteren (Afrika), of zo Ik de pest (Corona virus) onder Mijn volk zende, en Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen Mijn ogen open zijn  en Mijn oren opmerkende op het gebed dezer plaats .….” (2 Kronieken 7:13+14+15)

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba op 06-25176922 of kerkenraad@hhkstaphorst.nl

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, actuele informatie zullen we via deze website bekend maken.

Bovengenoemde, zeker in deze tijd: Deo Volente

De kerkenraad en kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst

Bezoekadres:

Hersteld Hervormde Kerk
Gemeenteweg 53
7951 CD Staphorst 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021