Meer over Home

Home

Wij heten u welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst.

MEDEDELING (Vrijdag 9 april)
Voor het programma van het Psalmen-uur van D.V. morgenavond klikt u HIER.

Voor een update van de coronamaatregelen en het rooster klikt u HIER

Een ieder dient bij elke kerkdienst, bij binnenkomst van de kerk of de bijgebouwen, een vooraf ingevuld briefje met naam en telefoonnummer in de daarvoor bestemde bus te doen.

Oproep doorgeven e-mailadres
Hierbij het verzoek aan degenen die hun e-mailadres nog niet hebben doorgegeven, om dit alsnog te doen. U kunt uw e-mailadres mailen naar emailbestand@hhkstaphorst.nl.

MEDEDELING (Woensdag 31 maart)  Voor de informatie m.b.t. boeken reserveren en afhalen gaat u naar Bibliotheek. Hier is een nieuwe lijst met boeken geplaatst.

Voor de informatie m.b.t. muntrollen bestellen en afhalen gaat u naar Bibliotheek.

MEDEDELING (Donderdag 18 maart, gewijzigd 25 maart)

Afsluiting jeugdverenigingsseizoen 2020-2021
Voor de verschillende JV-groepen stond er aan het eind van deze maand nog één avond op de planning. We hebben besloten om deze laatste JV-avond op een ander tijdstip te plannen met een alternatieve invulling. We hebben een programma samengesteld bij De Leerkamer. Dit zal volledig buiten zijn. Het is de bedoeling dat elke groep met eigen leidinggevenden gedurende 60 minuten de volgende onderdelen volgt:

 1. Eerste 20 minuten: bezinnend gedeelte op pleintje achter De Leerkamer.
 2. Tweede 20 minuten: een ontspannend gedeelte in de vorm van een spel op de parkeerplaats naast De Leerkamer.
 3. Derde 20 minuten: afsluitend gedeelte, waarbij er iets te eten en drinken is.

De groepen zullen 20 minuten na elkaar starten met het 1e onderdeel.

De data voor deze laatste JV-avond zijn DV:

 • Groep 7 > donderdag 22 april (donderdag 20 mei)
 • Groep 8 > vrijdag 23 april  (vrijdag 21 mei)
 • VO 1 behalve groep 1f > woensdag 28 april (woensdag 26 mei)
 • VO 2 + groep 1f > donderdag 29 april (donderdag 27 mei)
 • VO 3 en 4 > dinsdag 20 april (woensdag 19 mei)
 • 16/18/20+ > vrijdag 30 april (vrijdag 28 mei)

Tussen haakjes een reservedatum voor het geval de weersomstandigheden niet geschikt zijn of door nadere coronamaatregelen de avond niet door kan gaan in april.

Voor de groepen aangepast wordt nog over een geschikt tijdstip en invulling nagedacht.

De uitnodiging voor deze avond ontvangen jullie binnenkort.

We hopen jullie op deze manier toch nog een keer te ontmoeten en het seizoen af te kunnen sluiten.

Het bestuur.

MEDEDELING
Elke werkdag wordt er om 13:15u een Bijbelverhaal voorgelezen. 

U wordt ook nog gewezen op de volgende alternatieven:

 • Wekelijks wordt er op dinsdagavond vanaf 19:30 uur het voorleesuur uitgezonden. Dan wordt er een meditatie en een waargebeurd verhaal voorgelezen.
 • Via de app kerkdienstluisteren zijn alle Bijbelverhalen en waargebeurde verhalen die zijn uitgezonden, terug te luisteren of te downloaden 
 • Er is u nu veel voorgelezen. We hopen dat u, wanneer dat nog mogelijk is, ook zelf goede boeken, ja het Boek der Boeken ter hand zult nemen om daaruit door Gods Geest onderwezen te worden. Het is het Middel bij uitstek wat God wil gebruiken tot zaligheid van zondaren.
 • Er zullen ook ouderen, en eenzamen zijn die niet zelf meer kunnen lezen. Wat zou het fijn voor hen zijn dat er familieleden of bekenden zijn die deze mensen (misschien eenzamen) voor gaan lezen uit de Bijbel of een goed boek !
 • Of zijn er jongeren onder ons die, in de kracht van hun leven, op deze wijze om willen zien naar onze ouderen, die hun krachten gegeven hebben ?

Pastoraat

 • De pastorale bezoeken door de predikant, pastorale werkers en ambtsdragers zijn voorzichtig weer opgestart.
 • De afspraak hiervoor wordt kort van te voren gemaakt en er wordt gevraagd of u niet grieperig of verkouden bent.
 • De anderhalve meter afstand dient aangehouden te worden.
 • Geen handen geven.

MEDEDELING

Door het vele gebruik zijn de kosten voor het meeluisteren gestegen. Wilt u de kerkvoogdij steunen, dan kan dat door een gift over te maken op het volgende bankrekeningnummer:

Kerkvoogdij HHG Staphorst
NL80RABO0356543358

Het bankrekeningnummer waarop anoniem giften overgemaakt kunnen worden is:

Kerkvoogdij HHG Staphorst
NL77RABO0158584066
t.n.v. A. Talen

Het bankrekeningnummer van de diaconie is:

Diaconie HHG Staphorst
NL46RABO0360800912
t.n.v. J. Huls

MEDEDELINGEN

Zorg voor elkaar

In deze omstandigheden wordt de eenzaamheid bij velen des te meer gevoeld, nu men ook weinig tot geen bezoek kan ontvangen. We doen u nogmaals de oproep om op andere wijze echt naar elkaar om te zien.

Het zal ook voor kunnen komen dat men bij ziekte helemaal het huis niet meer uit kan, of misschien zelfs niet meer voor het eigen eten kan zorgen. Laten we in dezen ook voor elkaar zorgen. Hierin ligt ook een taak als gemeenschap naar onze naaste (ook al is die misschien niet bij de kerk aangesloten)

U kunt in deze omstandigheden ook altijd een beroep doen op “Zorgsaam” – tel 0522-463865

Daarnaast is er onze diaconie, die in dezen ook haar taak en roeping verstaat. Hiervoor kunt u ten allen tijde contact opnemen van één van de diakenen (gegevens zie achterkant kerkbode of Diaconie)

Verootmoediging

Met de inwijding van de tempel, antwoordde de Heere op het gebed van Salomo: “Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij (2 afgelopen zomers) of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te verteren (Afrika), of zo Ik de pest (Corona virus) onder Mijn volk zende, en Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen Mijn ogen open zijn  en Mijn oren opmerkende op het gebed dezer plaats .….” (2 Kronieken 7:13+14+15)

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba op 06-25176922 of kerkenraad@hhkstaphorst.nl

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, actuele informatie zullen we via deze website bekend maken.

Bovengenoemde, zeker in deze tijd: Deo Volente

De kerkenraad en kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst

Bezoekadres:

Hersteld Hervormde Kerk
Gemeenteweg 53
7951 CD Staphorst  

 

 • © hersteld hervormde kerk 2021