Meer over Home

Home

Wij heten u welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst.

MEDEDELING (Maandag 25 mei)

Opening kerkbibliotheek

De bibliotheek is de komende weken op woensdagmiddag van 13.15 tot 15.00 uur en op donderdag- en zaterdagavond van 19.00 tot 21.00 uur open. Let op gewijzigde openingstijden van de zaterdagavonden.

Om het bezoek zoveel mogelijk te spreiden is er een indeling gemaakt op basis van de Lenersnummers(zie pasje).

Zie voor de indeling en bezoekregels: https://www.hhkstaphorst.nl/bibliotheek

MEDEDELING (Maandag 18 mei)

Volwassencatechisatie

Op de volgende maandagavonden hoopt kandidaat Van den Herik nog volwassencatechisatie te geven voor de kerktelefoon en internet: 18 mei, 8 juni, 22 juni en 6 juli. In deze 4 lessen hoopt hij de behandeling van de 10 geboden vanuit de Heidelbergse Catechismus af te ronden. Het tijdstip van aanvang is gewijzigd in 20:30 uur

MEDEDELING (aanvulling Maandag 4 mei)

Door het vele gebruik zijn de kosten voor het meeluisteren gestegen. Wilt u de kerkvoogdij steunen, dan kan dat door een gift over te maken op het volgende bankrekeningnummer:

Kerkvoogdij HHG Staphorst
NL80RABO0356543358

Het bankrekeningnummer waarop anoniem giften overgemaakt kunnen worden is:

Kerkvoogdij HHG Staphorst
NL77RABO0158584066
t.n.v. A. Talen

Het bankrekeningnummer van de diaconie is:

Diaconie HHG Staphorst
NL46RABO0360800912
t.n.v. J. Huls

MEDEDELINGEN

Kerkdiensten

De aanwezigheid in de kerkdiensten is teruggebracht naar een klein aantal personen. U kunt zich aanmelden bij de koster dhr. K. Kisteman, bij voorkeur via de mail: deleerkamer@hhkstaphorst.nl en eventueel telefonisch op: 06-41257796. Als u geen bericht krijgt, kunt u ervan uitgaan dat u in die dienst aanwezig kunt zijn.

Weekdiensten en preeklezen

Onder voorbehoud dat alles zijn doorgang kan vinden, zijn de weekdiensten en preeklezen als volgt ingedeeld:

Donderdagavond 14-05  - Preeklezen

Donderdag 21-05 - Hemelvaartsdag

Aanvangstijden: Kerkdiensten: 19:30 uur – Preeklezen: 20:00 uur

Collectes

De collectes voor de diaconie en kerkvoogdij komen nu eveneens te vervallen. Diaconie en kerkvoogdij roepen u allen op om hierin op een ander tijdstip of via andere mogelijkheden uw verantwoording te nemen.

Voorleesuur

Deze wordt wekelijks op dinsdagavond vanaf 20:00 uur gehouden. Deze zal uitgezonden worden via de kerktelefoon en internet: http://hhkstaphorst.kerkdienstluisteren.nl

Catechisaties

De vervolgcatechisatie is ook vrij onverwachts afgebroken. Kandidaat Van den Herik hoopt, nadat de maatregelen ten einde zijn, de behandeling van Filippenzen 2 voort te zetten en af te sluiten. Hier zult u nader over geïnformeerd worden.

De belijdeniscatechisatie zal hopelijk ook, nadat de maatregelen ten einde zijn, weer zijn voortgang vinden. De belijdenisdienst van tweede Pinksterdag zal hoogstwaarschijnlijk verplaatst moeten worden.

Pastorale zorg

De pastorale bezoeken door onze predikant, ouderlingen en pastorale werkers zullen beperkt worden tot de hoognodige.

Pastorale zorg zal dus zoveel mogelijk per telefoon verleend worden. Schroom dus zelf ook niet om telefonisch contact op te nemen met uw wijkouderling als u daar behoefte aan hebt.

In de zieken- en verzorgingstehuizen gelden hiervoor nog strengere maatregelen. Als er nog wel gelegenheid is om te bezoeken, en er is een behoefte aan pastoraal bezoek, dan dient de familie dit zelf met predikant, pastoraal werker of ouderling te regelen.

Dit alles onder de strikte voorwaarde van goede gezondheid van de bezoeker.

In deze omstandigheden zal de eenzaamheid des te meer toeslaan. Laten we hen ook in onze gebeden opdragen. Dat de Heere deze eenzamen, al degenen die het nu extra moeilijk hebben en ons allen, niet zal verlaten, maar nabij zal zijn.

Als u merkt dat iemand in uw familie of omgeving dringend behoefte heeft aan pastorale ondersteuning, schroom dan niet om hiervoor contact op te nemen met de wijkouderling. Die kan dan kijken wat er te regelen is. Dit kan ook bestaan uit een telefonisch “pastoraal bezoek”

Er zijn, zonder persoonlijk bezoek, nog veel andere middelen om toch met elkaar mee te leven, d.m.v. de telefoon, app, mail of gewoon ouderwets een bemoedigend kaartje, of een persoonlijke brief. Zoals onze koning ook uitdrukte: Zie naar elkaar om. Niet alleen naar familie, maar ook naar anderen in onze omgeving, of misschien wel ver weg, die onze steun zo nodig hebben.

Zorg voor elkaar

In deze omstandigheden wordt de eenzaamheid bij velen des te meer gevoeld, nu men ook weinig tot geen bezoek kan ontvangen. We doen u nogmaals de oproep om op andere wijze echt naar elkaar om te zien.

Het zal ook voor kunnen komen dat men bij ziekte helemaal het huis niet meer uit kan, of misschien zelfs niet meer voor het eigen eten kan zorgen. Laten we in dezen ook voor elkaar zorgen. Hierin ligt ook een taak als gemeenschap naar onze naaste (ook al is die misschien niet bij de kerk aangesloten)

U kunt in deze omstandigheden ook altijd een beroep doen op “Zorgsaam” – tel 0522-463865

Daarnaast is er onze diaconie, die in dezen ook haar taak en roeping verstaat. Hiervoor kunt u ten allen tijde contact opnemen van één van de diakenen (gegevens zie achterkant kerkbode of https://www.hhkstaphorst.nl/kerk-en-gemeente/diaconie)

Verootmoediging

Met de inwijding van de tempel, antwoordde de Heere op het gebed van Salomo: “Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij (2 afgelopen zomers) of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te verteren (Afrika), of zo Ik de pest (Corona virus) onder Mijn volk zende, en Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen Mijn ogen open zijn  en Mijn oren opmerkende op het gebed dezer plaats .….” (2 Kronieken 7:13+14+15)

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba op 06-25176922 of kerkenraad@hhkstaphorst.nl

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, actuele informatie zullen we via deze website bekend maken.

Bovengenoemde, zeker in deze tijd: Deo Volente

De kerkenraad en kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst

 

MEDEDELING (Herhaling bericht Dinsdag 17 maart en Woensdag 18 maart)

Vanaf  D.V. 18 maart wordt er door de scholen met de Bijbel te Staphorst dagelijks een Bijbelverhaal (om 9.00 uur) en een waargebeurd verhaal (om 13.15 uur) voorgelezen. U kunt meeluisteren via deze website of via de kerktelefoon. Van harte aanbevolen, in het bijzonder ook voor onze ouderen en allen die zich in deze tijd en omstandigheden wellicht nog eenzamer voelen, doordat ze misschien minder bezoek krijgen.

Om dit in goede banen te leiden worden er een aantal maatregelen genomen.Vandaar de volgende verzoeken:

  • Als u beschikking hebt over android, gebruik dan de app Kerkdienstluisteren en vermijd het gebruik van deze website
  • Als u op de website bent, blijf dan alleen op de pagina waar u kunt meeluisteren. Probeer niet te verversen of op andere pagina's te klikken, zo wordt voorkomen dat de website overbelast wordt
  • Tijdelijk wordt hieronder het meeluisteren aangeboden, zodat u niet verder hoeft te klikken
  • TIP: u kunt al op een eerder tijdstip naar deze pagina gaan. Zodra de uitzending begint, start dat automatisch zonder dat u hoeft te verversen. Daarmee wordt voorkomen dat u op het laatste moment niet meer kunt meeluisteren.

Er schijnt een bericht rond te gaan dat sommigen zich vanwege de overbelasting van de website bezwaard voelen om mee te luisteren en dat dit initiatief alleen bestemd zou zijn voor Staphorst. Dit bericht is niet door de directie van de scholen in Staphorst verspreid! Er wordt alles aan gedaan om de uitzending “in de lucht te houden” en toegankelijk te houden voor iedereen. Het kan voorkomen dat door teveel aanmelding tegelijkertijd het niet lukt om op de website te komen. Daarom wordt u geadviseerd om ruim voor de aanvangstijd alvast online te gaan, zodat de aanmeldingen meer verspreid bij de servers binnenkomen. De uitzending start dan automatisch om 09:00 uur en om 13:15 uur.

 

Bezoekadres:

Hersteld Hervormde Kerk
Gemeenteweg 53
7951 CD Staphorst

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020