Meer over Kerk en Gemeente

Geloof en Belijdenis

Wie zijn wij?

De Hervormde gemeente te Staphorst is ontstaan vanuit de Reformatie. De gemeente ging in 2004 niet mee in de fusie die leidde tot de oprichting van de PKN en ging toen verder als Hersteld Hervormde gemeente. Ze komt ’s zondags met ongeveer 2400 kerkgangers twee keer bijeen in de Dorpskerk.

De gemeente wil staan in de lijn van de Reformatie en Nadere Reformatie. Ze maakt gebruik van de Bijbel in de Statenvertaling en zingt de psalmen (niet ritmisch) uit de berijming van 1773.

In leer en leven weet ze zich gebonden aan de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en in overeenstemming daarmee aan de Twaalf Artikelen, aan de geloofsbelijdenis van Nicéa (325) en de geloofsbelijdenis van Athanasius (333), alsook exclusief aan het gereformeerd  belijden, zoals verwoord  in de drie formulieren van enigheid te weten de Heidelbergse Catechismus,  de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Door middel van prediking, catechese, pastoraat, jeugd- en ouderenwerk tracht ze te staan naar de Schriftuurlijk-bevindelijke doorwerking van Gods Woord in hart en leven en zo naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk door het werk van de Heere Jezus Christus.

  • © hersteld hervormde kerk 2020